Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Sertifikat

Rukovodstvo Organizacije je Poslovnikom o kvalitetu, POK-om, definisalo svoj sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), čime potvrđuje da je QMS u Organizaciji uspostavljen prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001: 2008; Sistem menadžmenta kvalitetom-Zahtevi-(identičan sa ISO 9001: 2008); ISS, Beograd, novembar, 2008.god.
Nacionalno sertifikacino telo za izdavanje i priznavanje CB sertifikata u okviru međunarodne IECEE CB šeme izdalo je preduzeću Perfect Company sertifikat usaglašenosti menadžmenta QMS – SERTIFIKOVAN SISTEM MENADŽMENTA.
Predsednik QMS-tima je ujedno i Direktor preduzeća a za Predstavnika rukovodstva imenovan je Izvršni direktor preduzeća.
Poslovnik o kvalitetu je usvojen 28.09.2009. na sastanku QMS tima.
Posedovanje sertifakata za ISO standard je još jedna potvrda maksimalnog profesionalizma u delatnosti kojom se bavimo.