Bedz
Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Perfect Company Slide 1

Perfect Company D.O.O

Materijal sadržan na ovom veb sajtu je pripremljen iskljčivo za svrhu pružanja informacija o Perfect Company d.o.o, njenim zavisnim i pridruženim kompanijama ("Perfect Company") i uslugama koje one nude.
Iako se Perfect Company potrudio da profesionalno izradi sadržaj sajta, ne garantuje, bilo eksplicitno ili implicitno, tačnost ili potpunost svih informacija na sajtu ili informacija postavljenih od strane drugih lica, kojima se pristupa linkovima sa sajta.
Ništa na ovom sajtu ne predstavlja poziv, ponudu za prodaju ili preporuku usluga ili preporuku za kupovinu akcija Perfect Company d.o.o.
Pristupanjem ovom sajtu, slažete se da, do stepena dozvoljenog zakonom, Perfect Company neće ni u kojem slučaju biti odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući posebnu, indirektnu ili posledičnu), bilo na osnovu povrede ugovora ili delikta, proizašlih ili u vezi sa (a) informacijama na sajtu ili onima postavljenim od strane drugih lica, kojima se pristupa linkovima sa ovog sajta i (b) funkcionisanjem ili nefunkcionisanjem samog sajta.
Usluge i proizvodi Perfect Company-a su u skladu sa standardnim uslovima ugovora Perfect Company-a za ovakvu vrstu usluga i proizvoda, čiji se primerak može dobiti na zahtev.
Materijal na sajtu je zaštićen autorskim pravima, i sva intelektualna svojina Perfect Company-a (uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitne znake, patente i dizajnerska prava) sadržana u ovom materijalu pripada Perfect Company. Vi možete sačuvati na vašem kompjuteru, ili odštampati, materijal raspoloživ na ovim stranama za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu i ne smete prerađivati, menjati ili koristiti tekst ili grafiku bez izričitog pisanog odobrenja od strane Perfect Company-a.